Ayurveda for Women Care

Ayurveda for Women Care


Show:
Sort By:

Baidyanath Ashokarishta 450 ml

INGREDIENTS: Ashok , Jirak, Motha, Triphala, Sunthi, Amraseed, Vasak, Chandan, Dhataki,  And Ja..

Rs 95.00

Baidyanath Chandanadi Bati 10 gm

INGREDIENTS: Chandan, Ela, Kababchini, Bijora, Amalaki, Rasaut, Gairic. BENEFITS: Baidyanath Ch..

Rs 117.00

Baidyanath Lodhrasava 450 ml

INGREDIENTS: Lodhra, Kanchur, Pushkarmool, Ela, Murava, Vidaga, Triphala, Ajwain, Chavya, Chitrak, I..

Rs 140.00

Baidyanath Patrangasava 450 ml

INGREDIENTS: Patranga Kashta, Khadir Sar, Semal, Vasa, Bala, Bhallatak, Sariva, Javaphool, Amraseed,..

Rs 151.00

Baidyanath Sundari Sakhi 200 ml

INGREDIENTS: Anant Mool, Kharethi Panchang, Apamarg Panchang, Manjith, Kapas jad, Ashoka chhal, Lodh..

Rs 175.00

Dabur Ashokarishta 450 ml

INGREDIENTS: Ashok, Jirak, Motha, Triphala, Sunthi, Amraseed, Vasak, Chandan, Dhataki, and Jaggery. ..

Rs 99.00

Dabur Lodhrasava 450 ml

INGREDIENTS: Lodhra, Kanchur, Pushkarmool, Ela, Murava, Vidaga, Triphala, Ajwain, Chavya, Chitrak, I..

Rs 140.00

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...